Obowiązek informacyjny

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: GSI Showroom Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Zbożowa 7 lok. 9, 09-410 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880886, REGON 388073700, NIP 7743258797, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, reprezentowana przez Radosława Cholewińskiego – Prezesa Zarządu.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane

  1. Niezbędnym do wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
  2. Niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Twoje zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
  3. Ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  4. Oferowania produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego.
  5. Współpracy w celu świadczenia usług.
  6. Automatycznego profilowania

Z kim dzielimy się danymi

  1. Z osobami upoważnionymi przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
  2. Podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych
  3. Innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych

Jak długo przechowujemy twoje dane

Twoje dane będziemy przetwarzać w czasie, w którym możesz wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie, przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu.

Dostęp do Twoich danych i ich poprawianie

Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, poprawiania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.